Характеристика про себе зразок

Вимоги до їх змісту характеристика про себе зразок оформлення - Українська мова професійного спілкування - Навчальні матеріали онлайн Заява - це документ, який містить характеристика про себе зразок або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі. Це один з найпоширеніших у справочинстві документів. Заяви бувають особисті та службові. Особиста заява містить прохання особи до керівника розділу чи підрозділу. Службову заяву укладає посадова особа від власного імені або від імені організації до посадової особи іншої організації, структури тощо, її можна відтворити механічним способом у декількох примірниках. Службова заява містить додаткові реквізити назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначають повну домашню адресу чи відомості документа паспортаа у зовнішній службовій - повну поштову та юридичну адресу установи, підприємства, організації. У внутрішній заяві зазначати адресу і паспортні відомості не обов'язково. Темами внутрішніх заяв студентів можуть стати прохання про надання академічної відпустки, матеріальної допомоги чи права поселення у гуртожитку, про переведення в іншу групу, прохання звільнити від занять, дозволити достроково складати сесію та ін. Змістом заяв з кадрових питань може бути: прохання про зарахування на певну посаду чи звільнення з посади, переведення з однієї посади на іншу, надання чергової відпустки чи відпустки за власний рахунок, надання путівки в санаторій тощо. Різновидами заяви є заява-зобов 'язання прохання про надання позикизаява про відкриття рахунка, позовні заяви прохання характеристика про себе зразок притягнення до відповідальності, відшкодування збитків, захист честі та ін. Заяви бувають прості І складні містять відомості про додатки. Заява складається з таких реквізитів: 1. Відомості про адресата назва посади, повна назва установи, прізвище та ініціали керівника із зазначенням наукового звання, якщо особа, на ім'я якої подають заяву, має його. Відомості про адресанта назва посади, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка звертається із заявою, іноді адреса, телефон, паспортні відомості3. Назва виду документа, 4. Перелік додатків документів, які додають до заяви на підтвердження її правочинності характеристика про себе зразок вагомості аргументації. Примітки до оформлення реквізитів. Відомості про адресата пишуть з великої літери праворуч; назву посади, прізвище посадової особи подають у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові, -еві -єві з -у -ю. Якщо заяву адресовано до організації, то її назва характеристика про себе зразок мати форму родового відмінка з прийменником до, напр. Відомості про адресанта подають без прийменника від з малої літери, прізвище, характеристика про себе зразок та по батькові особи, яка звертається із заявою, ставлять у формі родового відмінка, крапки в кінці останнього характеристика про себе зразок немає. Прийменник від вживаємо лише тоді, коли прізвища адресата й адресанта заяви є співзвучними або однаковими і їх треба розмежувати. Текст починають писати з абзацу та з великої літери. Найважливішим елементом заяви є текст, який має таку структуру: а прохання прошу надати, прошу звільнити, прошу дозволити, прошу перевести тощо ; б характеристика про себе зразок прохання у зв'язку з. Додаток як підстава заяви містить перелік характеристика про себе зразок, які додають до неї, із точним формулюванням характеру чи вигляду документа, зазначенням кількості сторінок, напр. Оформляють додатки кількома способами: а після тексту з абзацу пишуть До заяви додаю і подають повні назви документів у формі знахідного відмінка; б після тексту пишуть До заяви додаються такі документи або Додаток і вказують назви документів у формі називного відмінка. Дату написання заяви пишуть зліва. Підпис адресанта - праворуч. Зразок 1: Ректорові Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Деркача Миколи Васильовича, який проживає за адресою: вул. До заяви додаю: 1. Копію диплома про вишу освіту. Особовий листок з обліку кадрів. Відомості про трудову діяльність час праці, найменування посади і місця праці. Відомості про громадську роботу. Примітки до оформлення реквізитів. Назва виду документа пишеться посередині рядка, характеристика про себе зразок нижче від верхнього поля аркуша. Подаючи відомості про членів сім'ї, не зазначають число характеристика про себе зразок місяць народження, а лише рік. Характеристика про себе зразок нинішнього прізвища матері, у дужках подають її дівоче прізвище. Домашньої адреси подавати не треба. Зразок 1: Автобіографія Я, Навроцька Олена Петрівна, народилася 23 лютого 1987 року в селі Дружба Ради вил івського району Рівненської області. У 2004 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на економічний факультет за спеціальністю "Кібернетика". Зараз навчаюся на першому курсі. Виконую обов'язки старости групи. Автобіографія - обов'язковий елемент особової справи. Документ має незначний рівень стандартизації. Виклад іде від імені першої особи в хронологічному порядку, є вичерпний, але лаконічний. Кожне важливе нове повідомлення починають писати з нового абзацу. Крім автобіографії як точного документа, існує характеристика про себе зразок автобіогра-фії-розповіді з елементами опису, характеристикою людей, що у ній згадуються, образними мовними засобами. Такі автобіографії подають зазвичай видатні люди, творчі особистості. Автобіографія має такі основні реквізити: 1. У тексті мають бути такі відомості: 1. Прізвище, ім'я, по батькові. Дата народження: число, місяць словом характеристика про себе зразок, рік. Місце народження місто, село, селище, район, область, країна, якщо за межами України, так, як зазначено у свідоцтві про народження. Відомості про навчання повне найменування навчальних закладів, назви отриманих спеціальностей, так, як зазначено в дипломі. Текст документа, характеристика про себе зразок складається з таких блоків: а інформація для контакту поштова домашня адреса - у лівому кутку аркуша, телефон разом із кодом містафакс, електронна адреса - справа ; б ім'я, прізвище у називному відмінку ; в мета заміщення вакантної посади, участь у різноманітних заходах і проектах тощо написання документа; характеристика про себе зразок відомості про освіту роки навчання, повна назва навчальних закладів, у яких навчалися, із зазначенням факультету та спеціальності ; д відомості про професійний досвід назва посади, яку займає особа, та назви попередніх посад і місця праці із зазначенням стажу роботи ; е особисті відомості рік народження, національність, громадянство, сімейний стан ; є додаткова інформація володіння іноземними мовами і комп'ютером, наявність прав водія, закордонного паспорта, членство у фахових організаціях, партіях, коло зацікавлень, якщо воно пов'язане з майбутньою роботою, ділові риси та ін. Примітки до оформлення реквізитів. Найефективнішим засобом зв'язку з претендентом на посаду є телефон, тому подавати його потрібно обов'язково домашній, робочий, стільниковий чи контактний. Ім'я та прізвище пишуть посередині аркуша і виділяють великим жирним шрифтом. Усі інші блоки варто також подавати так, щоб вони не зливалися у суцільний текст, а чітко вирізнялися і легко читалися; виділити заголовки, подбати про те, щоб оформлення було в одному стилі. Усі події описують не в прямому, а у зворотному часовому порядку, тобто спочатку вказують останнє місце праці, навчання. Випускники і студенти розташовують розділ "Освіта" перед розділом "Досвід роботи". Потрібно зазначати характеристика про себе зразок середні спеціальні та вищі навчальні заклади, у яких навчалися або вчаться. Тут описують і аспірантуру, курси або інші форми підвищення кваліфікації. Можна повідомити про відзнаки, наголосити на тих вивчених дисциплінах, які відповідають майбутній посаді. Що більше часу минуло після закінчення навчального закладу, то менше місця цей пункт займає в резюме. Автобіографія Я, Шевченко Данило Олексійович, народився 28 вересня 1978 року в місті Києві. Після закінчення 9 класів характеристика про себе зразок до Гуманітарного ліцею міста Києва, який закінчив у 1995 році. Під час навчання характеристика про себе зразок ліцеї відвідував секцію з настільного тенісу. У 1995 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У роки навчання був членом редколегії факультетської газети. Після закінчення університету в 2000 році було присвоєно кваліфікацію "Журналіст радіомовлення та телебачення". З вересня 2000 до характеристика про себе зразок 2002 року працював на посаді кореспондента в газеті,День". З червня 2002 року - випусковий редактор програми новин у телекомпанії "Ера. Це один з найефективніших засобів пошуку роботи. Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту. Резюме потрібно обов'язково скласти на комп'ютері і видрукувати характеристика про себе зразок якісному білому папері. Характеристика про себе зразок розмістити резюме на одній сторінці, максимум - на двох. Особливості викладу в резюме - стислість, конкретність, точність, динамічність. Головний принцип подання інформації - вибірковість потрібно включати тільки ті факти, які важливі для посади, на яку особа претендує. Назва виду документа посередині. У багатьох випадках розділ, Досвід роботи" "Професійна діяльність" с основним, тому його потрібно продумати і заповнити особливо ретельно. Зазначають роки місяці праці, посаду, повну назву установи фірми, підприємства чи організації" ; можна коротко описати сферу і напрями діяльності, функціональні обов'язки, але намагатися, щоб це було системно, тоді кар'єра спостерігатиметься виразніше. Не потрібно охоплювати весь трудовий стаж, а лише виділити два-три місця праці за останні 10 років. І навпаки, якщо досвіду немає, то цей розділ не подають. Можна також як досвід вказати практику, яку проходять студенти під час навчання. У "Додатковій інформації" варто насамперед сказати про ступінь володіння іноземними мовами та навички роботи з комп'ютером. Рівень знання іноземної мови можна оцінити за такою градацією: досконало, вільно, добре, зі словником, на розмовному рівні. Не потрібно завищувати рівень знання мови. Доцільно вказати, яка мова є рідною. Працювати з комп 'ютером можна вміти на рівні користувача чи програміста, варто чітко вказати мови і програми, які знаєте. Важливу роль відіграє знання Інтернету, вміння користуватися електронною поштою, володіння бухгалтерськими програмами, а також спеціальними, наприклад, графічними редакторами, тощо. Знання оргтехніки передбачає вміння працювати з офісними міні-АТС, ксероксом, факсом. Наявність характеристика про себе зразок посвідчення, закордонного паспорта, власного автомобіля, ПК також може мати значення. Додатково вказують закінчені курси, вміння, характеристика про себе зразок для майбутньої роботи будуть доречні. Перелічуючи ділові риси, досить назвати три-чотири, які є вагомими для обраної посади, наприклад, відповідальність, порядність, комунікабельність, креативність, врівноваженість, мобільність, організаторські здібності, безконфліктність. Вислови Рекомендації будуть надані на вимогу або При потребі подам рекомендації можна вміщувати лише в тому разі, якщо такі рекомендації справді існують. Не варто перенасичувати документ великою кількістю інформації, головне, щоб текст характеризував автора як досвідченого, надійного, перспективного працівника пошукувача. Потрібно характеристика про себе зразок перевагу позитивній інформації, зосереджувати увагу на досягненнях. Уся інформація, викладена в резюме, має бути достовірною. Не варто описувати причини, характеристика про себе зразок які пішли з попередньої роботи, фізичні характеристики; зазначати вимоги до зарплати; додавати фотографію, якщо цього спеціально не передбачено; називати імена людей, які дають рекомендацію. Останніми роками вага резюме у процесі пошуку роботи зросла. Це перший погляд на особу, яка прагне зайняти певну посаду, очима роботодавця чи кадрового агентства, тому від чіткості форми і дохідливості змісту документа залежить, чи свій шанс особа-претендент зможе використати. На перегляд резюме витрачають 2-3 хвилини, характеристика про себе зразок якщо воно не привернуло уваги, - отже, не спрацювало. Резюме можна надсилати до установи, що оголосила про наявність вакантної посади як паперовий чи електронний варіантабо розміщувати в Інтернеті на спеціалізованих мережевих сайтах. Для кожного нового місця праці бажано складати окреме резюме, правильно розставляючи акценти саме на тих навичках і знаннях, які потрібні для цієї пропозиції. Непогано скласти резюме двома мовами; резюме іноземною мовою має відповідати правописним і стилістичним нормам, бути оформлене за тими самими вимогами, що ставляться й до резюме українською мовою. Зразок 1: Резюме вул. Львів, 79052 e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. ОЛЕКСІЙ КИРИЛИЧ Мета: заміщення вакантної посади керівника рекламного відділу з умовою професійного вдосконалення і росту. Досвід: серпень 2002 р. Особисті відомості: українець, 1980 року народження, неодружений. Додаткова інформація: вільно володію англійською, російською мовами, польською - на розмовному рівні; маю навички роботи з комп'ютером - Word, Internet, Excel, PowerPoint; є права водія категорії В і С; зацікавлення - автомобілі, комп'ютер. Рекомендації будуть надані на вимогу. Зразок 2: Резюме вул. Пилипа Орлика, характеристика про себе зразок, кв. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. НАТАЛІЯ СТЕЦЮК Мета: заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу внутрішньобанківських операцій. Особисті відомості: українка, 1975 року народження, заміжня, маю доньку 7 років. Додаткова інформація: знання мов - характеристика про себе зразок, російська вільноанглійська, німецька вільно ; комп'ютерні навички: ОДБ, OpenOffice, характеристика про себе зразок, NC, World, Internet, Excel, програмування на C++, Java, HTML. Особисті якості: відповідальність, самостійність, вимогливість, організаційні здібності. При потребі подам рекомендації. Характеристика - це документ, в якому в офіційній формі характеристика про себе зразок громадську думку про працівника як члена колективу, дано оцінку його ділових та моральних якостей. Характеристику складають на вимогу самого працівника або на письмовий запит іншої установи. Характеристика може бути потрібна при вступі до навчального закладу, висуванні на виборні посади, при обранні за конкурсом, атестації працівника тощо. Назва виду документа посередині. Анкетні відомості особи, якій видається характеристика прізвище, ім'я, по батькові, посада вчений ступінь і званнярік народження, національність, освіта - справа у стовпчик. Текст, який містить такі відомості: характеристика про себе зразок трудова діяльність працівника з якого часу в цій установі, на якій посаді ; б ставлення до службових обов'язків ставлення до роботи, підвищення професійного характеристика про себе зразок наукового рівня, досягнення, урядові нагороди, заохочення, дотримання трудової дисципліни ; в громадська діяльність; г моральні якості риси характеру, ставлення до колег ; д висновки пропозиції, рекомендації щодо працівника, призначення характеристики. Характеристика про себе зразок посади, прізвище та ініціали і підпис відповідальної службової особи. Гербова печатка організації, яка видала характеристику. Примітки до оформлення реквізитів, 1. Анкетні відомості у правій половині аркуша подають у формі родового відмінка без прийменникакрім відомостей про освіту - у називному відмінку. Щоб уникнути перекручення прізвища особи, якій видають характеристику, починати текст потрібно з прізвища, імені, по батькові в називному відмінку. Текст пишуть від третьої особи. Кожне нове повідомлення починають з абзацу. Зразок 1: Федорович Протягом навчання в університеті зарекомендувала себе здібною студенткою. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі знання з усіх предметів, усебічно розвинена. Постійно підвищує свій професійний рівень, виступає з науковими доповідями на звітно-наукових студентських конференціях. Складає сесії на відмінно. Федорович Христина брала участь у V Міжнародному конкурсі з характеристика про себе зразок мови імені Петра Яцика і зайняла на другому етапі перше місце. Упродовж навчання є активним членом гуртка "Молода дипломатія". Зарекомендувала себе хорошим організатором під час студентських публічних дебатів на тему "Стратегічні пріоритети України". Відповідальна, вимоглива до себе, доброзичлива. Має повагу серед товаришів і викладачів факультету. Коломієць Зразок 2: Характеристика Федорович Христини Вікторівни, студентки факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 1985 року народження, українки, освіта середня Характеристика Лукеренка Миколи Андрійовича, методиста аналітичного відділу ТзОВ "СоцІнформ", 1980 року народження, українця, освіта вища Лукеренко До своїх посадових обов'язків ставиться сумлінно і відповідально. Дбає про вдосконалення характеристика про себе зразок умінь, виявляє творчу активність у написанні нових соціологічних проектів. Брав участь у міжнародній програмі "Молодь проти наркотиків", підготував матеріали для публікації результатів соціологічних досліджень у межах програми. Працював у складі групи, яка відповідала за проведення екзит-полів характеристика про себе зразок виборчих дільницях м. Львова під час президентських виборів 2004 року. Засвідчив уміння оперативно опрацьовувати статистичні відомості, має аналітичні здібності. Є позаштатним працівником газети "Галицький вісник", в характеристика про себе зразок веде рубрику "Цифри і факти". Ініціативний, енергійний, наполегливий у роботі, неконфліктний, у ставленні до колег доброзичливий. Має повагу серед членів колективу. Характеристика призначена для подання в соціологічну службу Львівської міської ради. Драбик Рекомендаційний лист - це документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, влаштування на нову відповідальну роботу, подання на здобуття стипендії, характеристика про себе зразок тощо. Особа-претендент бажає заручитися поважною рекомендацією, коли влаштовується на роботу навчання чи подає клопотання про матеріальне заохочення. За рекомендаційним листом можна звертатися до особи, яка добре знає претендента, його професійні та моральні якості, наукові здобутки, коло зацікавлень тощо, а також має авторитет та визнання у своїй галузі. Той, хто рекомендує, несе відповідальність за рекомендовану особу. Справа честі - подати об'єктивну та правдиву інформацію. Якщо рекомендацію просить особа малознайома чи ненадійна, то навряд чи варто ставити свій підпис на рекомендаційному листі. Рекомендації можуть бути й негативними, якщо автор вважає, що претендент не відповідає посаді, про яку клопочеться. У такий спосіб вдасться попередити можливі ускладнення чи непорозуміння. В рекомендаційному листі можна зазначити про вади претендента, які могли б йому зашкодити на шляху до успіху, напр. Кириленка, або Ковалюк Рекомендаційні листи обов'язково містять відомості: o як довго, звідки ви знаєте претендента; o як оцінюєте його професійний рівень; o з якими його працями чи досягненнями ознайомлені; ® як оцінюєте моральні якості претендента; ® висновки щодо відповідності претендента посаді, про яку клопочеться. Зразок рекомендаційного листа: Характеристика про себе зразок колеги, дозвольте представити Вам випускницю економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Петришин Марію Іванівну. Як керівник її магістерської роботи хочу вказати на вміння бачити проблему і знаходити ефективні шляхи ЇЇ розв'язання. Характеристика про себе зразок самостійністю мислення, аналітичним розумом, наполеглива та цілеспрямована. Вона неодноразово виступала на студентських наукових конференціях та засіданнях наукового гуртка. За наявності відповідних умов праці може досягти значних успіхів і забезпечити Вашій фірмі істотну користь. Гадаю, що прийнявши Петришин Біланюк Деколи для полегшення роботи і охоплення всіх рис претендента на дотації, стипендії, премії, гранти тощо додають формуляри рекомендацій. Той, хто рекомендує, має лише заповнити відповідні пункти, напр. Коротко з'ясуйте, відколи ви знаєте претендента і наскільки ознайомлені з його роботою. Якщо претендент студент чи аспірант, заповніть, будь ласка, пункти 2-7. Вміння усно і письмово висловлювати думки. Візитна картка візитівка, візитка -документ, який представляє приватну особу чи організацію. Обмін візитними картками - обов'язковий атрибут ділових стосунків. Візитна картка - це природний, органічний, усталений спосіб подання інформації про себе і встановлення контактів між людьми, матеріальний слід знайомства, який можна довго зберігати, символ ділового втаємничення. Вигляд сучасної візитної картки пов'язаний із виглядом і особливо форматом американської кредитної картки, яку легко сховати до гаманця. Цей формат "business card " - 9x5 cm - загальноприйнятий у світі. Існує застереження про формат 6 х 10 см - для високих посадових осіб та особливий формат у різних європейських країнах для дружин офіційних осіб 4x8 см. Візитна картка-прямокутник з твердого паперу білого кольору допускають два кольори. На візитній картці може бути знак фірми, фото власника. Шрифт суворо не регламентується, декоративні характеристика про себе зразок вважають зайвими. Текст краще писати однією мовою, залишаючи зворотний бік вільним для будь-яких інших записів, не варто друкувати двома мовами на різних боках картки. Застерігають утримуватися від написів іноземною мовою, якщо немає певності щодо грамотності. Основне завдання візитної картки-давати повну інформацію тому, хто її отримує, про того, хто її вручає. Щоб виконувати цю функцію, візитна картка має містити такі відомості: ім'я та прізвище, видрукуване одним шрифтом; становище, посада, функції; назва установи, закладу, підприємства, організації; адреса службова, домашнятелефон. Подавати номер домашнього телефону у деяких країнах, наприклад, у Франції, не прийнято. Кількість вказаної на картці інформації залежить від призначення картки представляти приватну особу чи мати рекламний характер, тобто представляти фірму чи організацію. Рекламні візитні картки подають більше інформації, ніж приватні, часто художньо оформлені, виконують функції рекламного оголошення фірми, характеристика про себе зразок послуг, комерційних пропозицій тощо. Автори візитних карток мають перед собою два критерії, що іноді важко погодити між собою, - імідж і функціональність, вигляд візитної картки також виявляє смак і почуття міри її власника. Лаконічна повнота титулів і звань, витонченість ліній, гармонічні пропорції, правильний підбір шрифту - усе це робить візитну картку привабливою і водночас природною. Можливо, тому, наприклад, в Японії існує градація візитних карток. Японці в повсякденному характеристика про себе зразок користуються не однією візиткою, а замовляють різні види: для офіційних прийомів, для неофіційних зустрічей, для близьких друзів тощо. Наявність візитної картки під час ділових контактів - знак серйозності ділового партнера та його намірів, компетентності та відповідальності. Застосування візитної картки також має певні правила. Основні протокольні випадки використання її такі: привітання, висловлення співчуття, висловлення подяки, від'їзд з країни, представлення, запрошення на прийом, зміна адреси та ін. Залежно від випадку на візитній картці роблять напис простим олівцем найчастіше зліва. Характеристика про себе зразок це скорочення відповідного тексту французькою мовою, але залежно від характеру стосунків можна писати українською мовою повним текстом: p. Картки передають особисто, через секретаря, кур'єра або надсилають поштою. Етикет вимагає, щоб на отриману картку адресат відповів характеристика про себе зразок доби. Доручення - це документ, який надає право конкретній особі на певні дії від імені окремого громадянина чи організації отримання грошових або матеріальних цінностей, юридично значущі дії. Доручення поділяють на особисті приватні та офіційні. Особисті доручення складають особи, які передають власні права іншим особам, Це може бути право на отримання заробітної плати, поштового переказу, матеріальних цінностей та ін. Офіційні доручення видають на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, посередницьких, транспортних операцій тощо. Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, доручення поділяють на разові, спеціальні та загальні. Разові видають на виконання одноразової дії отримання коштів, матеріальних цінностей ; спеціальні - на здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій представництво в органах суду, виконання господарських і банківських операцій ; загальні - на виконання розширених повноважень управління майном, банківські операції. Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін не вказано, він зберігає юридичну силу протягом одного року від дня його укладання. Важливі доручення засвідчуються нотаріально. Особисте разове доручення має такі реквізити'. Назва документа посередині сторінки. Текст документа, у якому зазначено: а прізвище, ім'я, по батькові особи, яка видає доручення паспортні відомості ; б прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримує доручення паспортні відомості ; в зміст дій, обов'язків, прав, які має повноваження виконувати довірена особа; г термін дії разового доручення. Підпис особи, яка видає доручення. Засвідчення підпису особи, яка видає доручення, керівником організації, де вона працює чи навчається Підпис Іванчука Посада, назва організації, підпис, ініціали та прізвище того, хто засвідчує. Печатка організації, де працює засвідчувач. Доручення дійсне до 31 січня 2005 року. Характеристика про себе зразок Підпис Андрійчука Бондаренко 17 січня 2005 р. Розписка-це документ, який підтверджує передавання й отримання документів, грошей, товарів, матеріальних цінностей від установи чи іншої особи. Розписки бувають особисті приватні та службові. Розписка може мати довільну форму викладу, але обов'язково містить такі реквізити: 1. Назва документа посередині сторінки. Текст розписки, де зазначено: а прізвище, ім'я, по батькові, посада а також назва установи особи, яка видає розписку і підтверджує отримання цінностей; б прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка передала цінності; в найменування матеріальних цінностей, їх кількість характеристика про себе зразок вартість, точна сума коштів - цифрами і словами у дужках ; г підстава для передавання й отримання цінностей для службової розписки. Підпис особи, яка отримала цінності. Характеристика про себе зразок підпису у приватній розписці. Якщо передають суму грошей, у розписці вказують адресу, паспортні відомості того, хто їх отримує. Підпис особи, яка дає розписку, засвідчує нотаріус. Розписку пишуть тільки в одному примірнику. Виправлень у розписці не може бути. Зразок розписки: Розписка Я, асистент кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ткач Марія Семенівна, отримала від завідувача кафедри 150 анкет для соціологічного дослідження на суму 86 вісімдесят шість гривень для проходження практики студентів Ш курсу спеціальності "Соціологія". За обсягом протоколи можна поділити на: 1 стислі, у тексті яких написано лише ухвали; 2 повні, у тексті яких стисло записують виступи доповідачів та інших учасників зборів, засідань, нарад, формулюють ухвали; 3 стенографічні, у яких усі виступи записують дослівно. Назва заходу, який протоколюється збори, нарада, засідання, конференція тощо. Назва організації, де відбувався захід. Дата проведення заходу ліворуч. Місце місто, село проведення заходу праворуч на рівні дати проведення заходу. Посада, прізвище, ініціали керівників заходу голови, секретаря, членів президії. Кількісний склад учасників заходу. Порядок денний у називному відмінку. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок, якщо потрібно. Підписи керівників заходу голови і секретаря. Примітки до оформлення реквЬитів, 1. Якщо кількісний склад учасників заходу становить 10-12 осіб, то можна назвати всіх присутніх. Якщо їх характеристика про себе зразок, вказують кількість присутніх і додають до протоколу реєстраційний листок. Так само оформляють кількість відсутніх. Текст протоколу відповідає пунктам порядку денного. Текст кожної позиції укладають за формою: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ. Біля "СЛУХАЛИ" римськими цифрами ставлять номер питання, що розглядається. Характеристика про себе зразок слова ставлять характеристика про себе зразок. Потім подають ініціали та прізвище доповідача, ставлять тире характеристика про себе зразок розкривають зміст виступу. Якщо є текст доповіді, це позначають у дужках зауваженням Текст доповіді додається. Виступ можна характеристика про себе зразок як пряму мову особи, яка його виголошує, або як непряму мову. Характеристика про себе зразок може складатися з одного чи декількох пунктів, які нумерують арабськими цифрами. Якщо ухвала має форму резолюції, вона складається з констатуючої та резолюційної частин у констатуючій частині обґрунтовують важливість питання, що розглядається, дають стислу характеристику стану справ; у резолюційній - визначають заходи для виконання завдань, розв'язання проблем, усунення недоліків. Учасник заходу може викласти особливу думку щодо прийнятої ухвали. Це оформляють на окремому аркуші, на якому мусить бути підпис і дата, та додають до протоколу. Результати голосування записують так: За Бакаленко Протокол укладає спеціально призначений характеристика про себе зразок працівник -секретар, який пише чернетку під час роботи колегіального органу, доопрацьовує текст документа після характеристика про себе зразок і подає його на підпис голові. Протокол набуває чинності після того, як його підписали секретар і голова. Зразок протоколу: Витяг з протоколу - це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Іноді з тих чи інших причин ця інформація стає потрібною фізичній чи юридичній особі. Номер витягу з протоколу відповідає номеру повного протоколу. Назва заходу, який протоколюється. Назва організації, де відбувся захід. Дата проведення заходу пишуть ліворуч. Місце місто, село проведення заходу пишуть праворуч на рівні дати проведення заходу. Пункт порядку денного, що цікавить особу чи установу, якій видають витяг. Ухвала вміщують повний текст ухвали з питання порядку денного або ту частину ухвали, яка безпосередньо характеристика про себе зразок замовника витягу. Примітка: Витяг засвідчується підписами голови та секретаря зборів і скріплюється печаткою та підписом посадової особи, яка згідно з розподілом функціональних обов'язків видає витяги і є відповідальною за їх достовірність та відповідність текстові протоколу-оригіналу. Львів засідання профспілкового комітету Львівського національного університету імені Івана Франка І. СЛУХАЛИ: Про надання характеристика про себе зразок до лікувально-профілактичного санаторію "Карпати" лаборантові кафедри педагогіки і психології Сеннку УХВАЛИЛИ: Надати лаборантові кафедри педагогіки і психології Сенику Оригінал підписали: Голова Підпис Андріюк Секретар Підпис Львів загальних зборів акціонерів ВАТ "ПК-сервіс" Присутні: 254 особи реєстраційний листок додається Голова: Павленко Порядок денний 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2005 рік. Переобрання членів Характеристика про себе зразок Товариства. СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління Даців ТС. ВИСТУПИЛИ: Голова Спостережної ради Товариства Павлюк Голова Ревізійної комісії Степанюк Звіт Голови Правління Даців Михайлюк Секретар Підпис ТІ. Павленко Пояснювальна записка - це документ, який укладають для пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівника на вимогу керівника, а у деяких випадках - з ініціативи підлеглого. Пояснювальні записки є службові та особисті. Адресат посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка. Автор характеристика про себе зразок його посада, прізвище та ініціали ; назва структурного підрозділу, який подає документ. Заголовок до тексту у службовій пояснювальній записці. Примітка: Пояснювальну записку, що не виходить за межі установи, пишуть на стандартному аркуші паперу; ту, що скеровується за межі установи, оформляють на бланку і реєструють. Зразок особистої пояснювальноїзаписки: Деканові хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Пояснювальна записка Я, Михальченко Сергій Володимирович, студент групи ХМХ-32, не прийшов 18 лютого 2005 року на заняття з неорганічної хімії у зв 'яз-ку з хворобою.COPYRIGHT © 2010-2016 postroimpokrasim.ru